Wyciąg z przepisów

Wyciąg z przepisów

Cena indywidualna

 

1

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY

ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

Rozdział 3

Prawna kontrola metrologiczna

Art. 8.

1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,

2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) w ochronie praw konsumenta,

4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych,

wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

6) w obrocie

- i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:

3) legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub do użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z

zasadniczymi wymaganiami, zwanej dalej „oceną zgodności", na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodności, które są stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i zostały określone w

przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej.

5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obejmować:

5) wyłącznie legalizację ponowną, w przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 2a.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych

podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju

przyrządów…

Art. 8a.

1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i

użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu

lub ważną legalizację.

Art. 8k.

2. Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

1) przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej,

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;

2) przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4, terminu od dokonania oceny

zgodności;

5) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych

podczas legalizacji;

6) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas

dokonywania oceny zgodności;

7) po jego naprawie.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie

zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności.

Art. 9.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których

przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być

zgłaszane do legalizacji ponownej…

Rozdział 7

Sankcje za naruszenie przepisów Ustawy

Art. 26.

1. Kto wbrew przepisom ustawy:

2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy

pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub nie

spełniające wymagań,

2

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,

6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru

- podlega karze grzywny.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu

postępowania w sprawach o wykroczenia.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Rozdział 2

Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami

Art. 5.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub

procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami;

Art. 6.

1. Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z:

1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1,

2. Dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do

obrotu lub oddaniem do użytku.

Art. 8.

1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie

zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli

zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach.

4. Zabrania się umieszczania na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań, lub do którego nie

zastosowano właściwej procedury oceny zgodności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.

1 lub w odrębnych ustawach, oznakowania zgodności lub znaków podobnych mogących wprowadzić w błąd

użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu.

5. Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania

zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.

Art. 9.

1. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzeń, zasadnicze

wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz procedury oceny zgodności, biorąc pod uwagę

rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w

dyrektywach nowego podejścia.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wprowadza się następujące zmiany:

Art. 6.

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach wprowadza się następujące zmiany:

Art. 11.

1. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r., na podstawie ustawy, o której mowa

w art. 1, podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w

art. 6, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powinny

być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:

1) 31 grudnia 2007 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) 31 grudnia 2008 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

3) 31 grudnia 2009 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.

3. Legalizacja ponowna wag, o których mowa w ust. 2, jest przeprowadzana pod względem zgodności z

wymaganiami dla wag nieautomatycznych określonymi na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6,

obowiązującymi w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 25.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2007 r.

3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wag nieautomatycznych służących do określania masy:

- w obrocie handlowym;

- będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń,

odszkodowań lub podobnych typów opłat;

- podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez

biegłych i ekspertów;

- pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;

- przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;

- w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;

- przy paczkowaniu towarów.

Rozdział 2

Zasadnicze wymagania dla wag nieautomatycznych

§ 15. 3. Wagi kalkulacyjne, poza ważeniem poszczególnych produktów i obliczaniem należności, mogą wykonywać

inne funkcje, jeżeli wskazania są przedstawione na wydruku w sposób wyraźny, jednoznaczny i czytelny.

Rozdział 3

Procedury oceny zgodności

§ 28. 1. Wagi produkowane seryjnie powinny być poddane następującym procedurom oceny zgodności z

zasadniczymi wymaganiami:

1) badaniu typu WE oraz

2) przed wprowadzeniem do obrotu, zgodnie z wyborem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

a) ...,

b) legalizacji WE.

4. Szczegółowy opis procedur oceny zgodności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 33. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wagę ocenie zgodności z zasadniczymi

wymaganiami, wystawia deklarację zgodności i umieszcza na wadze oznakowanie CE.

Rozdział 4

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych

§ 34. 1. Na wagach, co do których stwierdzono zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w

rozporządzeniu, na podstawie procedur wymienionych w § 28 ust. 1, powinny być umieszczone w sposób

nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normalnym położeniu pracy wagi następujące oznaczenia:

1) znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer lub numery

jednostek notyfikowanych, które … dokonały legalizacji WE;

2) zielona, kwadratowa nalepka o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą "M";

2. Jeżeli ma to zastosowanie, na wadze powinny być zamieszczone dodatkowo:

1) numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE;

2) numer fabryczny;

Załącznik nr 2

Procedury oceny zgodności

3. Legalizacja WE

3.1. Legalizacja WE jest procedurą, przez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i

deklaruje, że wagi sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną są zgodne z typem opisanym w certyfikacie

zatwierdzenia typu i spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu.

3.5. Jednostka notyfikowana powinna umieścić lub zlecić umieszczenie jej numeru identyfikacyjnego na

każdej wadze, której zgodność z wymaganiami została stwierdzona, i wystawić na piśmie świadectwo

zgodności dotyczące wykonanych badań i prób.

3.6. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien na wniosek zainteresowanych przedstawiać

świadectwo zgodności wystawione przez jednostkę notyfikowaną.

4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz

zakresu tej kontroli

§ 6. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie legalizację ponowną podlegają następujące

przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi

wymaganiami na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności:

1) wagi nieautomatyczne;

§ 8. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o

miarach podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

3) dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;

4) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których

przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być

zgłaszane do legalizacji ponownej;

6) wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających.

§ 27. 1. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów

pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności

określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Legalizacja ponowna

§ 33. 1. Organ administracji miar … na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i

stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji

ponownej poprzez:

1) wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub

2) umieszczenie na przyrządzie cechy legalizacji ponownej, która wskazuje:

a) organ administracji miar …, który przeprowadził legalizację,

b) … miesiąc i rok legalizacji.

§ 33. 2. Na cechę legalizacji ponownej składa się cecha:

1) identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar … i

3) roczna i miesięczna - jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

§ 35. 1. Wzory cech legalizacji ponownej oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom

administracji miar …, stosowane w cechach legalizacji ponownej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 3

Wzory cech legalizacji oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar …

stosowane w cechach identyfikujących urząd …

3. Cechę identyfikującą urząd stosowaną przez naczelników obwodowych urzędów miar przy legalizacji

pierwotnej i legalizacji ponownej stanowią:

1) stylizowana tarcza z naniesionymi w środku literami „PL”,

2) wyróżnik cyfrowy identyfikujący właściwy obwodowy urząd miar, z tym że po lewej stronie tarczy

umieszczona jest pierwsza cyfra, a po prawej stronie druga cyfra wyróżnika - rysunek nr 3 przedstawia wzór

cechy identyfikującej urząd stosowanej przez naczelników obwodowych urzędów miar.

Rysunek nr 3

6. Cechę roczną stanowi stylizowana ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie cyframi arabskimi

oznaczającymi dwie ostatnie cyfry roku, w którym została przeprowadzona legalizacja - rysunek nr 5

przedstawia wzór cechy rocznej.

Rysunek nr 5

5

7. Cechę miesięczną stanowi stylizowana ramka z umieszczoną w niej symetrycznie liczbą rzymską oznaczającą

odpowiednio miesiąc: I - styczeń; II - luty; III - marzec; IV - kwiecień, V - maj; VI - czerwiec; VII - lipiec; VIII -

sierpień; IX - wrzesień; X - październik; XI - listopad; XII - grudzień - rysunek nr 6 przedstawia wzór cechy miesięcznej.

Rysunek nr 6

Załącznik nr 6

Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów

pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności

1. Rodzaje dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy

ważności tych legalizacji określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp. Przyrządy pomiarowe

podlegające legalizacji

Rodzaje

dowodów

legalizacji

Okresy ważności

legalizacji pierwotnej

i legalizacji jednostkowej

Okresy ważności

legalizacji

ponownej

Przyrządy do pomiaru masy

22 Wagi nieautomatyczne c albo c i s — 25 miesięcy

2. Rodzaje dowodów legalizacji ponownej dla przyrządów podlegających ocenie zgodności, termin zgłoszenia

przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności oraz okresy

ważności legalizacji ponownej określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp. Przyrządy pomiarowe

wprowadzane do obrotu lub

użytkowania w wyniku

dokonania oceny zgodności

i podlegające w użytkowaniu

legalizacji ponownej

Rodzaje

dowodów

legalizacji

Termin zgłoszenia

przyrządu pomiarowego

po raz pierwszy do

legalizacji ponownej

po dokonaniu

oceny zgodności

Okresy ważności

legalizacji

ponownej

7 Wagi nieautomatyczne c albo c i s 3 lata 25 miesięcy

Objaśnienia:

Litera: c - oznacza cechę legalizacji,

s - oznacza świadectwo legalizacji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiada

×

Zamówienia i pytania proszę składać na adres e-mail: lub telefonicznie:

tel. kom. 603 051 820

tel./fax 46 855 93 43

Chętnie odpowiemy na Państwa wszystkie pytania