INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESÓW WAŻNOŚCI ORAZ DOWODÓW LEGALIZACJI WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESÓW WAŻNOŚCI ORAZ DOWODÓW LEGALIZACJI WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

Cena indywidualna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESÓW WAŻNOŚCI ORAZ DOWODÓW

LEGALIZACJI WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

Okres ważności pierwszej legalizacji WE (oceny zgodności) wag nieautomatycznych liczy się w

latach wg rocznika dokonania oceny zgodności (dwie ostatnie cyfry roku obok znaku CE na tabliczce

firmowej wagi). Obecnie okres ten kończy się po 3 latach licząc od 1 grudnia roku pierwszej

legalizacji WE (oceny zgodności).

Podstawa prawna: Art.8kust. 2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z

2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,

Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej

kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania począwszy od dnia l maja 2004 r.

na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej

po raz pierwszy:

1) do 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu

od dnia l maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) do 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu

od dnia l stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

3) do 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu

od dnia l stycznia 2006 r. do dnia 6 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna: Art.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny

zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).

4) po 3 latach licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności, gdy zostały

wprowadzone do obrotu po dniu 7 stycznia 2007 r.

Oznakowanie CE naniesione na wagę, która została poddana ocenie zgodności (legalizacji WE)

zawiera: znak CE, dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, numer jednostki

notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE oraz zieloną kwadratową nalepkę z nadrukowaną dużą

czarną literą "M". (Patrz zdjęcie nr 1)

Okres ważności legalizacji ponownych, po dokonaniu oceny zgodności, określany jest w miesiącach

i wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.

Podstawa prawna: § 27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7

stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008

r. Nr 5, poz. 29).

Cecha legalizacji ponownej naklejona na tabliczce firmowej wagi składa się z: cechy identyfikującej

urząd miar, który przeprowadził legalizację oraz cech rocznej - dwie cyfry arabskie i miesięcznej -

cyfra rzymska. (Patrz zdjęcie nr 2)

Cechy zabezpieczające przed dostępem do wnętrza wagi osób nieuprawnionych są umieszczane w

miejscach wskazanych w decyzji zatwierdzenia typu lub certyfikacie zatwierdzenia typu WE.

Podstawa prawna: § 37 pkt 2 b i c Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w

sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Cechę zabezpieczającą stanowią (między innymi):

- cecha identyfikująca urząd miar, który przeprowadził legalizację (Patrz zdjęcie nr 3) lub

- zaciśnięta na drucie plomba ołowiana z odciśniętymi pieczęciami identyfikującymi urząd miar i

inspektora, który przeprowadził legalizację (Patrz zdjęcie nr 4) lub

- plomba z ołowiu lub modeliny z odciśniętą pieczęcią identyfikującą urząd miar, który przeprowadził

legalizację (Patrz zdjęcie nr 5).

09 do 30.11.2012 r.

do 28.02.2011 r.

3 lata

25 miesięcy

II 09

×

Zamówienia i pytania proszę składać na adres e-mail: lub telefonicznie:

tel. kom. 603 051 820

tel./fax 46 855 93 43

Chętnie odpowiemy na Państwa wszystkie pytania